Sản phẩm mới
Bạn đã bắt đầu nhớ chúng tôi chưa?

Bạn đã bắt đầu nhớ chúng tôi chưa?

Bạn đã bắt đầu nhớ chúng tôi chưa?🥤🥤🥤 … Chúng tôi đang nghĩ về bạn!🥰🥰🥰
Bởi vì trật tự xã hội xa cách này ngăn cách chúng ta ~😬😬
Mong một ngày các hạn chế về khoảng cách xã hội sớm được dỡ bỏ ~
Cùng nhau mong chờ ~ Cùng nhau cố lên!💪
JOY JOY cùng mọi người cầu nguyện cho sự an toàn và bình yên tại Thành phố Hồ Chí Minh được khôi phục! 🇻🇳 🇻🇳